Video

EDUCA พา LEaRN EP22.: สตอรี่เจ้าอูฐ สร้างเด็กคิดปัญญาเลิศ Gifted and Talented - History - Causal Reasoning: A Model

 3 years ago 1978

EDUCA พา LEaRn พาไปดูวิธีการฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ ความเป็นเหตุเป็นผล ในแบบฉบับที่เหมาะสมสำหรับห้องเรียนที่มีเด็กเรียนรวม เป็น เด็กปัญญาเลิศ ในรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เนื้อหาบางบทเรียนค่อนข้างยาก และซับซ้อน สำหรับผู้เรียนที่เป็นเด็กปัญญาเลิศ จะสามารถคิดหาคำตอบ และมีมุมมองที่ซับซ้อนจากเพื่อนคนอื่น ๆ ในห้อง ชี้ให้เห็นมุมมอง สาเหตุบางอย่าง จนเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอีกสาเหตุหนึ่งได้ เนื่องจากความสามารถในการวิเคราะห์อยู่ระดับที่สูงกว่า

เทคนิคที่คุณครูทำในตอนนี้ คือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้การ์ดคำศัพท์มาช่วยในการวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยให้ผู้เรียนช่วยกันจำแนกคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกัน วางเป็นเงื่อนไขในการคิด และฝึกการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ในการเรียนรู้ครั้งนี้ เด็กปัญญาเลิศเกิดความท้าทายในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการคิดให้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ครูสามารถป้อนคำถามที่แตกต่างกันให้กับเด็ก ๆ แต่ละคนตามความสามารถไปพร้อม ๆ กัน

รับชมวิดีโอฉบับเต็มได้ที่ https://proteachervideo.com/programme/2911/gifted-and-talented-history-causal-reasoning-a-model ขอบคุณวิดีโอจาก Pro Teacher Video


TAG: #EDUCAพาLEaRN #การออกแบบการเรียนรู้ #เด็กพิเศษ #เด็กที่มีปัญญาเป็นเลิศ #เด็กปัญญาเลิศ #สังคมศึกษา #สอนประวัติศาสตร์ #ทักษะการคิด #การคิดวิเคราะห์ #คิดอย่างมีเหตุและผล #ทักษะในศตวรรษที่21 #กิจกรรมการเรียนรู้ #การ์ดคำศัพท์