Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.6 คุยกัน...ก่อนเปิดเทอม ?

 3 years ago 1408

สวัสดีวันพืชมงคล วันพืชมงคลสำคัญอย่างไร จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครู ในช่วงปิดเทอม เตรียมตัว ก่อนเปิดเทอมเพราะผลงานของครู ช่วงเวลาของการเตรียมตัว การประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมของครูทั้งโรงเรียนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #เตรียมตัวก่อนเปิดเทอม #คุณค่าของครู