Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.42: วิจัยนั้น สำคัญไฉน..The significance of research...

 2 years ago 975

การวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยมีความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยเรื่องงานวิจัยการศึกษา ที่เหมือนยาขม ให้เป็นลมเย็น ๆ ของครู การวิจัยคืออะไร ทำให้ครูนึกถึงอะไรบ้าง การวิจัยสำคัญอย่างไร ครูสามารถใช้การวิจัยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร เปลี่ยนการวิจัยจากยาขม มาเป็นลมเย็น ๆ กับจันทร์ปลุกโปรย ร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ในตอน วิจัยนั้น สำคัญไฉน..The significance of research...
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #การวิจัยในชั้นเรียน #งานวิจัยชั้นเรียน #การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้