Video

EDUCA Cafe Podcast: 7 สัญญาณถึงเวลาดูแลใจครู

 2 years ago 1874

การดูแลใจตนเองของครูให้พร้อมสู้กับทุกสถานการณ์ นอกจากอารมณ์ ยังต้องดูแลร่างกายให้พร้อมด้วย ซึ่งการฝึกควบคุมอารมณ์ต้องฝึกหัดบ่อยๆ ทำทุกวันยิ่งดี EDUCA มี 7 สัญญาณเตือนว่าเราดูแลใจตัวเองน้อยไป การดูแลใจตนเองเพื่อการทำงานในวิชาชีพครู อ.ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ผ่านหลักการ 3A เหล่านี้คือการตรวจสอบสัญญาณ การดูแลใจตัวเอง เพื่อความพร้อมในการผ่านวิกฤตต่างๆ ที่จะเข้ามา

ฝากติดตามทาง Podbean: https://educathai.podbean.com/


TAG: #EDUCAPodcast #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการปรึกษา