Video

หน่วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ ระดับชั้นปฐมวัย

 4 years ago 2545

กระบวนการ Lesson Study เกิดขึ้นได้ แม้ในห้องเรียนอนุบาล พบกับห้องเรียน ที่ กลายเป็นแผงผักผลไม้ของจริง ให้นักเรียนอนุบาลตัวน้อยได้สนุกกับการเลือกหยิบจับผลไม้ด้วยมือตัวเอง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ นี่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในเนื้อหาเรื่องอาหาร และโภชนาการ ที่คุณครูจันทิมา ชาวเหนือ ครูระดับปฐมวัย จากโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ หลังการสอน คุณครูจันทิมาได้รับฟังความเห็นจากเพื่อนครูผู้สังเกตการณ์ด้วยกัน อย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อนำข้อคิดที่ได้ ไปปรับแผนการสอนในครั้งต่อไป การร่วมมือกันในกระบวนการ Lesson Study ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการ และคุณครูอาวุโสผู้มีประสบการณ์ นำไปสู่พัฒนาการของครูผู้สอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีของนักเรียน

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Lesson Study #Ls #ปฐมวัย #Teachersaslearners