Video

พัฒนาครูด้วยบัดดี้ กรณีศึกษาจาก รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด ตอน 2/2

 4 years ago 1948

โครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง ทำให้เกิดการพูดคุยกันระหว่างครู เกิดบรรยากาศดี ๆ ระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน ทำให้ครูสามารถพัฒนา ตนเองจากการสังเกตการสอนเพื่อนครู ครูประสิทธิ์ และครูสุพจนเป็นตัวอย่างที่ดี ของคู่บัดดี้ต่างวัย ครูสุพจน์เป็นครูอายุน้อยที่เดิมจะเน้นสอนตามตัวชี้วัด ตามแผนการสอน ในขณะที่ครูประสิทธิ์ เป็นครูที่ทีประสบการณ์ในการสอน สามารถสอนเรื่องยาก ๆ ให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ทั้งคู่สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันผ่านการพูดคุยกัน จากเดิมที่ครูประสิทธิ์เคยรู้สึกต่อต้านในใจ กับโครงการใหม่ ๆ กลับรู้สึกว่าเป็นระบบที่ดี สะดวก และง่าย อีกทั้งได้เทคนิคใหม่ ๆ จากครูสุพจน์ด้วย ครูสุพจน์ก็ได้เห็นการสอน จากผู้สอน ที่มากประสบการณ์ ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ บัดดี้คู่หูวิชาการ ครูจรัสพร ครูคนึงนิจ ก็เป็นตัวอย่างคู่บัดดี้ที่ประสบความสำเร็จ เดิมครูทั้งสองท่าน มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอยู่แล้ว และเป็นกลุ่มสาระที่ใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกันอย่างเป็นกันเอง มีการนำเทคนิคการสอนของเพื่อนบัดดี้มาใช้กับชั้นเรียนของตนเอง

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ #Professional Learning Community #Plc #พี่เลี้ยง #Teachersaslearners