Video

Letter and sound: Hh

 4 years ago 1697

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียน โดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัวอักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics ในรายการตอน Letter and sound: Hh เด็ก ๆ จะได้ รู้จักตัวอักษรตัวที่ 8 ของภาษาอังกฤษ รู้วิธีการเขียนตัว H ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก รู้หลักการออก เสียงตัว H ได้เพิ่มพูนความรู้กับคำศัพท์ หัดร้องเพลงเพลงตัว H ฟังนิทานเสียงอักษรสนุก ๆ และหัดผสมเสียงสร้างคำ

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter And Sound H