Video

Letter and sound: ee <ee>

 3 years ago 1412

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่ใช้หลักการ phonics ในการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเบื้องต้น เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนุกสนาน เช่น เกมและนิทาน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตัวอักษร เสียงอักษร ทวิอักษร และสระประสม ในตอน Letter and sound: ee เด็ก ๆ จะได้เล่นเกมจับคู่ตัวอักษร ทบทวนการออกเสียงและการเขียน S, E, H, Sh และสนุกกับการร้องเพลงเสียงอักษร ได้รู้จักคำศัพท์ที่มีตัวสะกดลงท้ายด้วย _et เรียนรู้เสียงสระประสม ee ที่ออกเสียง หัดอ่านกับแบบอ่านเรื่องเล่า ที่เป็นเรื่องของมะลิกับต้น และฝึกเขียนรูปประโยคจากเรื่องเล่า

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter and sound ee #เสียงสระประสม #สระประสม #เสียงอักษร #ทวิอักษร