Video

Letter and sound: ou <ou>

 3 years ago 1292

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่ใช้หลักการ phonics ในการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเบื้องต้น เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนุกสนาน เช่น เกมและนิทาน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตัวอักษร เสียงอักษร ทวิอักษร และสระประสม ในตอน Letter and sound: ou เด็ก ๆ จะได้เล่นเกมจับคู่ตัวอักษร ทบทวนการออกเสียงและการเขียน O, C, K, U และสนุกกับการร้องเพลงเสียงอักษร ได้รู้จักคำศัพท์ที่มีตัวอักษร _ou เรียนรู้เสียงสระประสม ou ที่ออกเสียง หัดอ่านกับแบบอ่านเรื่องเล่า ที่เป็นเรื่องของมะลิกับต้น เล่นเกมสนุก ๆ และฝึกเขียนรูปประโยคจากเรื่องเล่า

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter and sound ou #เสียงสระประสม #สระประสม #เสียงอักษร #ทวิอักษร