Video

Letter and sound: ow <ou>

 4 years ago 1715

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่ใช้หลักการ phonics ในการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเบื้องต้น เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนุกสนาน เช่น เกมและนิทาน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตัวอักษร เสียงอักษร ทวิอักษร และสระประสม ในตอน Letter and sound: ow เด็ก ๆ จะได้เล่นเกมจับคู่ตัวอักษร ทบทวนการออกเสียงและการเขียน O, N, E, W และสนุกกับการร้องเพลงเสียงอักษร ได้รู้จักคำศัพท์ที่มีตัวอักษร _one เรียนรู้เสียงสระประสม ow ที่ออกเสียง หัดอ่านกับแบบอ่านเรื่องเล่า ที่เป็นเรื่องของมะลิกับต้น เล่นเกมสนุก ๆ และฝึกเขียนรูปประโยคจากเรื่องเล่า

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter and sound ow #ou #เสียงสระประสม #สระประสม #เสียงอักษร #ทวิอักษร