Video

Letter and sound: Magic e

 2 years ago 1241

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่ใช้หลักการ phonics ในการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเบื้องต้น เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนุกสนาน เช่น เกมและนิทาน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตัวอักษร เสียงอักษร ทวิอักษร และสระประสม ในตอน Letter and sound: Magic e เด็ก ๆ จะได้เล่นเกมจับคู่ตัวอักษร ทบทวนการออกเสียงและการเขียน A, E, I, O, U และสนุกกับการร้องเพลงเสียงอักษร เรียนรู้เสียงอักษร Magic e ที่อยู่ในคำศัพท์อันหลากหลายที่ผสมรวมกับสระ A, E, I, O, U ว่าเมื่อมารวมกันนั้น แต่ละคำจะออกเสียงว่าอย่างไร และไปหัดอ่านกับแบบอ่านเรื่องเล่า เล่นเกมสนุก ๆ และฝึกเขียนรูปประโยคจากเรื่องเล่า

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter and sound Magic e #Magic e #เสียงสระประสม #สระประสม #เสียงอักษร #ทวิอักษร