Video

EDUCA Cafe Podcast: เปิดโลก SkillsFuture พัฒนาครูสิงคโปร์ (3)

 4 years ago 2149

จากแบบสอบถามที่ส่งไปครูทั่วประเทศสิงคโปร์ จนได้เป็นหัวข้อที่ครูสิงคโปร์ต้องการพัฒนาตัวเองในชื่อ Skillsfuture for Educator (SFED) ทักษะในอนาคตที่จำเป็นสำหรับนักการศึกษาของประเทศ เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ในปัจจุบัน และอนาคต EDUCA พาไปเจาะลึก 3 หัวข้อสุดท้าย 4. E-Pedagogy การใช้ศาสตร์การสอนโดยคำนึงถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  5. Character and Citizenship Education (CCE) การศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ และความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ของพลเมืองสิงคโปร์ และ 6. Support for Students with Special Educational Needs การสนับสนุนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
อ้างอิง https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/media/press/2020/infosheet-on-SFEd.pdf

Script

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่รายการ EDUCA Cafe Podcast คุยกันภาษา COOL...ครู กับดิฉันนิภาพร กุลสมบูรณ์ หรือครูนินะคะ ถ้าจำกันได้คราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องโครงการที่มีชื่อว่า SkillsFuture for Educator: SFEd ของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโครงการที่พูดถึงเรื่องทักษะในอนาคต หรือว่าทักษะที่จำเป็นสำหรับครูสิงคโปร์ซึ่งมาจากความต้องการของครูสิงคโปร์จริง ๆ นะคะ ซึ่งนิได้แนะนำไปแล้ว 3 ตัวสำคัญ ก็คือ เรื่อง Assessment Literacy หรือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการประเมิน Differentiated Instruction การสอนอย่างเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน และตัวที่สามก็คือ Inquiry-Based Learning การเรียนรู้จากฐานการสืบสอบ 3 ตัวที่แนะนำไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะ

นอกจากนั้นครูสิงคโปร์ก็ยังต้องการทักษะอีก 3 เรื่องค่ะ ที่จะมาแนะนำต่อในตอนนี้ คือ E-Pedagogy หรือศาสตร์การสอนที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเรื่องนี้นะคะครูสิงคโปร์ได้ให้เหตุผลว่า ในเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเราก็จะต้องสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ในเรื่องการเรียนรู้ใหม่ๆที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะฉะนั้นครูสิงคโปร์จะต้องนำทักษะนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะ สร้างให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้ได้อย่าลึกซึ้งด้วย แล้วก็สร้างความกระตือรือร้นตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดังนั้นครูสิงคโปร์ก็ต้องเท่าทันเทคโนโลยีนำมาใช้ ผนวกกับเรื่องศาสตร์การสอนให้ได้ผลและก็มีประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแท้จริงค่ะ

เรื่องที่ 5 สิงคโปร์จะใช้คำว่า CCE หรือ Charactor and Citizenship Education เรื่องนี้นะคะ มีความสำคัญมาก เพราะว่าครูสิงคโปร์รู้ว่าเด็กต้องอยู่บนโลกที่มีความหลากหลาย ฉะนั้นเด็ก ๆ ต้องยืดหยุ่นในเรื่องการเรียนรู้ต้องเข้าใจผู้อื่นด้วย มีความเป็นพลเมืองและต้องมี mindset ด้วย เป็นการเผชิญโลกที่มีความซับซ้อนหลากหลาย เพราะฉะนั้นทักษะในเรื่องของความเป็นพลเมือง และต้องมีลักษณะที่ดีต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะ ครูสิงคโปร์เหล่านี้จะนำไปใช้ทุกกลุ่มสาระวิชาเลย ไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มสาระวิชาสังคมนะคะ ครูทุกคนต้องมีความเป็น CCE Teacher หรือ Charactor and Citizenship Education Teacher เหมือนกัน พร้อมกับมีความรู้เรื่องสังคมในปัจจุบัน มีทักษะให้เพียงพอและสร้างเด็กๆ ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าเขาจะสามารถเป็นพลเมืองของประเทศที่มีประสิทธิภาพและเป็นพลเมืองโลกที่ดีด้วยนะคะ

นอกจากนั้นในเรื่องที่ 6 ที่ครูสิงคโปร์มีความต้องการก็คือเรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือที่เขาเรียกว่า Support for Special Educational Need หรือ SEN ครูสิงคโปร์เชื่อว่า ในปัจจุบันห้องเรียน นักเรียนกว่า 80% ที่เรียนอยู่เป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะคะ และพวกเด็กๆเหล่านั้นอยู่ในโรงเรียนกระแสหลักหรือโรงเรียนรัฐทั่วไปนี่แหละ เพราะฉะนั้นครูทุกคนต้องการความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น ที่จะช่วยสนับสนุนให้เด็กๆเหล่านี้ได้เรียนรู้ให้ดีที่สุด ซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการสนับสนุนเด็กๆ เหล่านี้ หรือว่าเน้นคำว่า Inclusive Education นะคะ ครูสิงคโปร์ทุกคนต้องเป็นคนที่รอบรู้ในกลยุทธ์การสอนที่จะสนับสนุนนอกจากเด็กทั่วไปแล้วก็คือเด็กที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ด้วยค่ะ

นี่คืออีก 3 ตัวที่ครูสิงคโปร์ต้องการ เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ 6 เรื่องที่เป็นเรื่องของ SkillsFuture for Educator หรือทักษะในอนาคตของครูสิงคโปร์ก็คือ เรื่องแรก Assessment Literacy ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการประเมิน เรื่องที่สอง Differentiated Instruction การสอนอย่างเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน เรื่องที่สาม Inquiry-Based Learning การเรียนรู้บนฐานการสืบสอบ เรื่องที่สี่ E-Pedagogy คือการนำศาสตร์การสอนไปใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรื่องที่ห้า CCE : Carector and Citizenship Education การศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะและความเป็นพลเมือง และเรื่องที่หก คือการสนับสนุนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือ SEN นะคะ นี่คือทักษะ 6 ตัวค่ะ ที่ครูสิงคโปร์ต้องการและให้กระทรวงสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง และเรื่องการเรียนรู้เหล่านี้นะคะ ครูต้องประเมินตัวเองด้วยค่ะว่า คุณครูแต่ละท่านอยู่ในระดับใด ซึ่งสิงคโปร์ก็มีการกำหนดไว้ 4 ขั้น คล้ายๆวิทยฐานะของเรา แต่เป็นขั้นในการพัฒนาตัวเองนะคะ เริ่มจากขั้นแรก เราเรียกว่า Emerging คือครูเพิ่งเริ่มพัฒนาในทักษะนี้ ขั้นที่สองก็คือ ระดับที่มีความช่ำชอง คือ ครูที่มีทักษะและกว้างขวางในเรื่องใดเรื่องนึงจาก 6 เรื่องนี้มากยิ่งขึ้น ขั้นที่สามก็คือ เชี่ยวชาญนะคะ คือครูมีทักษะที่จะมีความรู้ความเข้าใจอย่างเชี่ยวชาญ ปรับใช้ความรู้เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่เรียกว่า Leading หรือนำผู้อื่นได้ ครูสามารถที่จะให้คำแนะนำกับเพื่อนครูในเรื่องทักษะใดทักษะหนึ่งในหกตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเหลือเพื่อนครูได้ด้วย เพราะฉะนั้น 6 ตัวนี้เป็นทักษะที่ครูสิงคโปร์มีความต้องการและเขาต้องประเมินตัวเองเพื่อจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ นะคะ

นิคิดว่าครูไทยก็มีความสนใจและความต้องการอันนี้เป็นเรื่องใหม่ๆ ที่นำมาเสนอและ update กัน มีคำถามนะคะว่าเราเองต้องการพัฒนาทักษะเรื่องอะไรบ้าง เพื่อเด็กๆ และผู้เรียนของเราค่ะ ในวันนี้ก็เป็นการ update ความรู้จากต่างประเทศนะคะ และคราวต่อไปเราก็คงมีเรื่องที่น่าสนใจมา update กับคุณครูกันอีก ยังไงก็มาติดตามที่ EDUCA กันได้นะคะที่ www.educathai.com เรามีทั้งเฟซบุ๊ก Line@ และ YouTube ท่านที่สนใจ Podcast นะคะ เราอาจจะมาโหลด Podbean เข้ามา แล้วก็ฟังกันเป็นแฟนประจำกันได้ สำหรับวันนี้นิต้องลาไปก่อนนะคะ และพบกันในตอนต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ


TAG: #EDUCAPodcast #SkillsFuture #Assessment Literacy #Differentiated Instruction #Inquiry-Based Learning #E-Pedagogy #Character and Citizenship Education #CCE #Support for Students with Special Educational Needs #การจัดการเรียนการสอนต่างประเทศ