Video

Application Developer นักพัฒนาแอปพลิเคชัน ตอน 2

 2 years ago 1294

‘เอม - สรรเพชญ์ คุณากร’ นักเรียนชั้น ม.5 ที่มาเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกหัด ได้รับมอบหมายจาก ‘พี่เล้ง - สุทัศน์ รงรอง’ ให้สัมภาษณ์คนจากประเทศฝรั่งเศส, อเมริกา, สิงคโปร์, มาเลเซีย และญี่ปุ่น ผ่าน video call เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่ง ที่จะถูกปล่อยบนโลกออนไลน์จริง ๆ ด้วยข้อมูลที่เอมได้มา

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #The Workshop #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน