Video

Application Developer นักพัฒนาแอปพลิเคชัน ตอน 3

 4 years ago 1763

พี่เล้ง และทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน นำข้อมูลที่เอมสัมภาษณ์คนหลากหลายชาติ มาพัฒนาจนเกิดเป็น function ใหม่ในแอปพลิเคชัน GetBehave ที่ทำให้คนทั่วโลกตระหนักรู้ (aware) เรื่องการปล่อยคาร์บอนด์จากการโดยสารเครื่องบิน เราจะได้เห็นกระบวนการทำงานตั้งแต่ได้รับโจทย์จนแอปฯ ถูกปล่อยออกมา ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง และใช้ทีมงานเพียงไม่กี่คน

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #The Workshop #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน