Video

CAT english: ซื้อของต่างแดน

 2 years ago 1214

คนไทยเดินทางไปต่างประเทศแล้วเข้าไปชอปปิงซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต เมื่ออยากได้เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ผงซักฟอก ด้วยความคุ้นเคยเลยถามหา fab (แฟ้บ) ชาวต่างชาติก็คงไม่เข้าใจ ในตอนนี้เราจะมาบอกว่า " ผงซักฟอก " ต้องพูดอย่างไร

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #CAT english #ภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน