Video

EDUCA Cafe Podcast: ท่านเจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ (F. Hilaire) จากรวมเรื่องพูดและเขียนของ ศ.สุกิจ นิมมานเหมินท์ ตอนที่ 4

 3 years ago 1659

EDUCA Podcast ชุดพิเศษ ท่านเจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ จากรวมเรื่องพูดและเขียนของ ศ.สุกิจ นิมมานเหมินท์ ตอนที่ 4 เขียนถึงท่านเจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ เรื่องเล่าในความทรงจำ เมื่อมีคนส่งหนังสือศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง มาให้ Brother ฮีแลร์ ท่านให้ความสนใจเรื่องภาษามาก โดยเฉพาะภาษาถิ่น รวมถึงการได้แรงบันดาลใจจากรูปแบบการเขียนจากหนังสือโบราณอีกด้วย 


TAG: #EDUCAPodcast #คุณค่าของครู #ประวัติครู #ครูไทย #ดรุณศึกษา