Video

EDUCA Cafe Podcast: ท่านเจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ (F. Hilaire) จากรวมเรื่องพูดและเขียนของ ศ.สุกิจ นิมมานเหมินท์ ตอนที่ 6

 1 year ago 1144

EDUCA Podcast ชุดพิเศษตอนที่ 6 ตอนสุดท้ายของ ท่านเจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ จากรวมเรื่องพูดและเขียนของ ศ.สุกิจ นิมมานเหมินท์ เป็นเรื่องเล่าของศ.สุกิจ ที่ระลึกถึงท่าน ฟ. ฮีแลร์ ครูอันเป็นที่รัก และระลึกถึงเสมอ

ฝากติดตามทาง Podbean: https://educathai.podbean.com/


TAG: #EDUCAPodcast #คุณค่าของครู #ประวัติครู #ครูไทย #ดรุณศึกษา