Video

EDUCA Cafe Podcast: ปั้นเด็กคิดสร้างสรรค์ ด้วย STEAM Education

 3 years ago 2088

STEAM ไม่ใช่ของใหม่ในวงการการศึกษา แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของครูวิทย์ฯเท่านั้น แต่เป็นเทรนด์ด้านการศึกษาที่คุณครูทุกคนควรติดตาม STEAM Education หรือ สะตีมศึกษา คือการสอนที่ประสานองค์ความรู้จาก 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และ คณิตศาสตร์ ผ่านการพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อครูนำ STEAM มาใช้ในห้องเรียน ผ่านกิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียน กิจกรรมพัฒนานักเรียน และกิจกรรมรวบยอด EDUCA ขอลงรายละเอียดกับ 7 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์บนฐานของการนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน และการดำเนินชีวิต


TAG: #EDUCAPodcast #STEAM EDUCATION #STEAM #สะตีมศึกษา