Video

EDUCA Cafe Podcast: แนะนำแหล่งเรียนรู้งานวิจัย STEM Education

 3 years ago 2131

เราจะนำองค์ความรู้จากงานวิจัยที่สามารถสืบค้นได้ง่ายมาใช้ในการพัฒนาการสอน หรือพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับการพัฒนาการสอน STEM และ STEAM ในห้องเรียนได้อย่างไร และถ้าจะส่งต่อให้เพื่อนครู และนักการศึกษาคนอื่นรู้ด้วยจะทำอย่างไร EDUCA Podcast นำมาให้เรียนรู้ไปด้วยกัน การดูเทรนด์งานวิจัยทั่วโลกก่อนทำวิจัยจะช่วยให้ผู้วิจัยเห็นทิศทางงานวิจัยมากขึ้นว่าประเด็นไหน ถ้าอยากให้งานวิจัยมีความโดดเด่นยิ่งขึ้นควรนำบริบทสังคม ชุมชน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาเป็นโจทย์การทำวิจัย เมื่อ STEM Education ไม่ควรอยู่แค่ภายในห้องเรียน เพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิด Social Action ขึ้น


TAG: #EDUCAPodcast #STEM EDUCATION #STEM #สะเต็มศึกษา