Video

EDUCA Cafe Podcast: สมรรถนะสร้างได้

 3 years ago 1635

EDUCA Podcast คุณครูจะออกแบบการสอนที่ช่วยพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนได้นั้น ทักษะที่สำคัญของคนเป็นครูคือการเป็นผู้ชี้แนะที่ดี แต่ไม่ครอบงำความคิด หมั่นฝึกฝนความรู้เสมอ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้เรียน และที่สำคัญคือต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียน เพื่อให้เด็กกล้าที่จะแสดงออก และลบความกลัวที่มีต่อครู ก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียน


TAG: #EDUCAPodcast #สมรรถนะของนักเรียน