Video

ร่วมเปิดห้องเรียนตามแนวคิด SLC โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม

 3 years ago 1423

โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ตัวอย่างของโรงเรียนระดับประถมศึกษากับการเปิดห้องเรียน เปิดให้ร่วมสังเกตการสอน ออกแบบกิจกรรม โดยแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC - School as Learning Community ผ่านปรัชญา 3 ประการ
- ความเป็นสาธารณะ ห้องเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ของทุกคน
- ความเป็นประชาธิปไตย ฟังเสียงของทุกคน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
- ความเป็นเลิศ ทุกคนต่างกัน และเป็นเลิศได้ในแนวทางของตัวเอง
ผ่านการสะท้อนผลจากผู้เชี่ยวชาญในวงการการศึกษาของไทย และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่แนวคิด SLC (School as Learning Community ) โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ EDUCA 2019 ร่วมกับ คณะกรรมการจัดงานการประชุมนานาชาติโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ คัดเลือกโรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน (School Visit) จากนักการศึกษาทั่วโลก ก่อนมีการประชุมนานาชาติ โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ในงาน EDUCA 2019 วันที่ 16 ตุลาคม 2562


TAG: #SLC #School as Learning Community #SchoolAsLearningCommunity #โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ #SLCTheSeries