Video

EDUCA Cafe Podcast: โอกาสที่เท่าเทียมเกิดขึ้นจริง ณ โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม

 3 years ago 2072

โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ตัวอย่างของโรงเรียนระดับประถมศึกษากับการเปิดห้องเรียน เปิดให้ร่วมสังเกตการสอน ออกแบบกิจกรรม โดยแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC - School as Learning Community เมื่อครูใหญ่เป็นหัวเรือสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปโรงเรียน นำโรงเรียนสู่แนวคิด SLC (School as Learning Community ) โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้


TAG: #EDUCAPodcast #SLC #School as Learning Community #โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ #โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม #SLCTheSeries #SchoolAsLearningCommunity