Video

EDUCA Cafe Podcast: ชวนครูสะท้อนคิด สู่การสอนขั้นเทพ

 3 years ago 2004

การสะท้อนคิดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาบทเรียน ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพครูที่กลุ่มของครูและผู้เชี่ยวชาญมารวมกันพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ จะเริ่มทำหลังจากที่สอนเสร็จแล้วก็จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสอน การเรียนรู้ของนักเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้น และการรับมือของครูผู้สอน EDUCA Podcast มานำเสนอความสำคัญของการ “สะท้อนคิด” หรือ reflection เพื่อช่วยให้การเขียนบันทึกหลังสอนของคุณครูสามารถนำไปพัฒนาการสอนในอนาคตได้


TAG: #EDUCAPodcast #สะท้อนคิด #Reflection