Video

ลองฟัง (E)DU Podcast EP.2: 5 เหตุผลทำคนไม่อยากเป็นครู

 3 years ago 1960

ในตอนที่แล้ว เราได้รับรู้ถึงเหตุผลของคนอยากเป็นครูกันไปแล้ว ลอง ฟัง (E)DU ในตอนนี้ จึงขอมาพูดถึง 5 เหตุผลของคนไม่อยากเป็นครูกันบ้าง ว่าคนกลุ่มนี้มีเหตุผลอะไรถึงไม่อยากเป็นครู และเราจะสามารถทำให้พวกเขากลับมาอยากเป็นครูได้อย่างไร มาร่วมแลกเปลี่ยนและตอบคำถามนี้กัน


TAG: #EDUCAPodcast #ลองฟังดู #ลองฟัง(E)DU #อยากเป็นครู #ครูรุ่นใหม่ #ครูไทย #การศึกษาไทย