Video

EDUCA Podcast: ออกแบบจัดการเรียนรู้บรูณาการ โดย เคียวไซ เค็งเคียว

 3 years ago 1905

ชวนคุณครูทุกคนออกแบบบทเรียนอย่างแอดวานซ์ด้วยการเดาใจและความคิดนักเรียนล่วงหน้าตั้งแต่เขียนแผนการสอนค่ะ ทำได้อย่างไร แล้วทำไปทำไม

ในการออกแบบแผนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบนี้ เราคงไม่ได้สนใจแค่ความรู้ที่ต้องถ่ายทอดไป หรือออกแบบให้สนุกสนานและทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแบบ active learning เท่านั้น แต่สิ่งที่ควรสนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้ ควรเป็นทักษะที่สอดรับกับสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 นั่นคือการคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับ “การคิด” ทั้งของตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นแรงผลักดันในขณะที่นักเรียนกำลังแก้ปัญหาต่าง ๆ นั่นคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเองนั่นเอง

คุณภาพชั้นเรียนหมายถึง คุณภาพการคิดของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน หากคุณครูสามารถออกแบบบทเรียนโดยการคำนึงถึงระดับการคิดของนักเรียนที่แตกต่างกัน และช่วยสร้างระบบนิเวศชั้นเรียนที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น นั่นคือเปิดโอกาสให้นักเรียนช่วยกันออกแบบการแก้ปัญหาที่หลากหลาย จึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความสำเร็จในชั้นเรียน


TAG: #EDUCAPodcast #EDUCACafePodcast #ออกแบบการเรียนรู้ #KyozaiKenkyu #ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการ #ทักษะการคิด