Video

ลองฟัง (E)DU Podcast EP.9: มองระบบผลิตครู (2) ข้อสอบแบบไหน ใช้คัดว่าที่ครู

 3 years ago 1754

EDUCA มองระบบผลิตครู ข้อสอบแบบไหน ใช้คัดว่าที่ครูในประเทศไทย ข้อสอบคัดเลือกครู เป็นข้อสอบเฉพาะสำหรับวิชาชีพ แบ่งเป็น ภาค ก. วัดผลความรู้ทั่วไป ข่าวสารบ้านเมือง วัดความรู้ภาษาอังกฤษ และวัดความเป็นข้าราชการที่ดี ภาค ข. เป็นการวัดความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ วิชาการศึกษา วิชาเอก กฎหมายการศึกษา ภาค ค. ส่วนของการสัมภาษณ์ แสดงแฟ้มผลงาน (Portfolio) และการสอบสอน ระบบการคัดเลือกครู การวัดผลใน ลองฟังE(DU) ตอนนี้คุณครูมีความคิดเห็นอย่างไร

 


TAG: #EDUCAPodcast #ลองฟังดู #ลองฟัง(E)DU #อยากเป็นครู #ครูรุ่นใหม่ #ครูไทย #การศึกษาไทย