Video

ลองฟัง (E)DU Podcast EP.12: มองระบบผลิตครู (5) สังคมมองวิชาชีพครูอย่างไร

 2 years ago 1585

ก่อนจะจบซีรีส์มองระบบผลิตครูในตอนที่ 12 นี้ไป ฟิล์ม และเล้งขอชวนว่าที่ครู และผู้ฟังทุกคน ลองมาดูผลการสำรวจทั้งใน และต่างประเทศว่าคนไทย และคนในประเทศชั้นนำอื่น ๆ มองเห็นวิชาชีพครูเป็นอย่างไร แล้วอาชีพครูอยู่ส่วนไหนของสังคม ลองฟังดู  Podcast น้องใหม่ ใส่ใจการศึกษา

สวนดุสิตโพล "ดัชนีครูไทย ปี 2563"- https://suandusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2564/PS-2564-1610758942.pdf 

Global Teacher Status Index 2018 - https://www.varkeyfoundation.org/what-we-do/research/global-teacher-status-index-2018


TAG: #EDUCAPodcast #ลองฟังดู #ลองฟัง(E)DU #ครู #ว่าที่ครู #ครูไทย #การศึกษาไทย