Video

ลองฟัง (E)DU Podcast EP.14: Online Learnนิ่ง? (2) สอนออนไลน์ สไตล์ อ.ฮูก

 2 years ago 1866

หลังจากที่ได้ฟังในมุมของผู้เรียนไปแล้ว ในตอนนี้ทางรายการได้รับเกียรติจาก ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มาแลกเปลี่ยนในมุมของอาจารย์ผู้สอนเองถึงผลกระทบจากการสอนออนไลน์ และประเด็นสำคัญที่ไม่ได้มีแค่การเตรียมสอน แต่ยังมีเรื่องการรักษาสุขภาพจิตของกันและกันอีกด้วย รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ลองฟังดู

 


TAG: #EDUCAPodcast #ลองฟังดู #ลองฟัง(E)DU #อยากเป็นครู #ว่าที่ครู #ครูไทย #การศึกษาไทย #สอนออนไลน์