Knowledge

Communities Of Learning | Kāhui Ako เมื่อนิวซีแลนด์ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพสูงสุดด้วย “ชุมชนแห่งการเรียนรู้”

Communities Of Learning | Kāhui Ako เมื่อนิวซีแลนด์ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพสูงสุดด้วย “ชุมชนแห่งการเรียนรู้”

 4 years ago 3138

เมื่อครูทุกระดับร่วมกันสะท้อนคิด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ EDUCA ชวนครูเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งของนิวซีแลนด์ว่า ท่ามกลางความแตกต่างและหลายหลายของสังคม เหตุใดพลังความร่วมมือของครูจึงมีความสำคัญที่สุดเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน

กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของนิวซีแลนด์นั้น ไม่ได้เกิดแค่ในระดับโรงเรียน แต่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของครูระหว่างโรงเรียน ทั้งในโรงเรียนที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานทางกายภาพ พื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน หรือลักษณะทางกลุ่มสังคม รวมทั้งการจัดการศึกษาพิเศษ โรงเรียนชาติพันธุ์ ตลอดจนการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครอง ที่ช่วยเสริมพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างมีเป้าหมาย และมีเส้นทางชีวิตได้ตามความปรารถนา

ทั้งนี้ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้ยั่งยืน คือ ครูสิ่งที่น่าสนใจ คือ ความร่วมมือของครูจากบริบทโรงเรียนที่แตกต่างกัน สร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียนเติบโตจนเป็นมนุษย์ที่ถึงพร้อมทางสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ และสังคมได้อย่างไร


เราจะได้เห็นวิธีการ เครื่องมือ และวิดีโอบันทึกกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของนิวซีแลนด์ ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุนความรู้และแนวทางการปฏิบัติแก่ครูและผู้บริหาร นำเอานวัตกรรมจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนไปใช้จริงจนประสบผลสำเร็จ
 

ครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาไทย ไม่ควรพลาดที่จะเรียนรู้จากนิวซีแลนด์ ประเทศที่มีการจัดการศึกษาในอันดับต้นของโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาของเรา ในการประชุมนานาชาติ หัวข้อ

“The Power of Teacher Collaboration in Communities of Learning in New Zealand”
โดย Camilla Phyllis Highfield, Ph.D
ผู้อำนวยการการพัฒนาและการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์


TAG: #การศึกษานิวซีแลนด์ #การศึกษาต่างประเทศ #นิวซีแลนด์ #ชุมชนแห่งการเรียนรู้