Knowledge

Covid-19 กับการศึกษาแบบ Home School

Covid-19 กับการศึกษาแบบ Home School

 2 years ago 1964

อาทิตยา ไสยพร เรียบเรียง

         สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน เพื่อช่วยให้ครอบครัวของนักเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ที่บ้านได้อย่างถูกต้อง การนำแนวคิดการศึกษารูปแบบ Home School มาใช้จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยตอบโจทย์การเรียนการสอนออนไลน์ที่บ้านได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Home School คืออะไร ? คล้ายกับการเรียนออนไลน์อย่างไร ?
         Home School (โฮมสคูล) นั้นถูกจัดว่าเป็นประเภทหนึ่งของการจัดการศึกษาให้เด็กในวัยเรียน ซึ่งในการเรียนแบบโฮมสคูลนั้น บ้านเปรียบเสมือนโรงเรียน ที่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นครู และเป็นผู้จัดสรรพร้อมเลือกรูปแบบการจัดการศึกษา และจัดทำแผนการศึกษาโดยสร้างสมดุลระหว่างความสนใจของลูก และความต้องการของหลักสูตร ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ นอกจากนี้พ่อแม่ยังต้องประเมินและเก็บรวบรวมผลงานการเรียนรู้ของลูก เพื่อส่งให้กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย จึงจะถือว่าได้วุฒิการศึกษาตามที่กำหนด
         บริบทของ Home School จึงคล้ายกับการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันเพราะในบางครั้งผู้ปกครองต้องลงมือสอนลูก ๆ และกำกับการเรียนรู้ของลูกด้วยตัวเอง อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คุณครูและผู้ปกครองต้องจับมือกันสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ท่ามกลางอุปสรรคมากมาย ฉะนั้น การนำวิธีของ Home School มาประยุกต์ใช้จึงเป็นหนึ่งในทางออกที่คุณครูและผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม

Home School ประยุกต์ใช้กับห้องเรียนปกติรูปแบบออนไลน์ได้อย่างไร
         1. สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนออนไลน์ ผู้ปกครองสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับลูกหลานของตนได้ ไม่เพียงแค่การให้รางวัลเท่านั้น การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นนักเรียนให้สามารถเรียนออนไลน์ได้หากมีเวลาลองนั่งเรียนออนไลน์อยู่ข้าง ๆ ลูกของตนพร้อมพูดคุยกับเนื้อหาที่เรียนร่วมกัน จะช่วยให้ลูกรู้สึกว่าการเรียนไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด
         2. เพิ่มกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนออนไลน์ที่บ้าน การเรียนออนไลน์ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าเรียนหนักขึ้น กิจกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นที่บ้าน ทำให้บ้านจากสถานที่พักผ่อนกลายเป็นสถานที่เรียนไปด้วย ในส่วนนี้ผู้ปกครองสามารถจัดตารางกิจกรรมอื่นที่ทำร่วมกันในครอบครัวเพิ่มขึ้นมาและไม่ทิ้งการเรียนรู้ให้หายไป เพื่อให้นักเรียนรวมถึงสมาชิกทุกคนผ่อนคลายจากการเรียนและทำงาน เช่น เมื่อไปทานข้าวนอกบ้าน ก็ถามลูกว่ามื้อนี้ลองเดาว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้าง และต้องปลูกที่ไหน เลี้ยงที่ไหน ฯลฯ
         3. กำกับดูแลลูกหลานให้มีส่วนร่วมในการเรียนออนไลน์ การควบคุมตนเองของนักเรียนอาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะอาจมีสิ่งที่รบกวนสมาธิไม่ว่าจะโทรศัพท์มือถือที่ผู้เรียนสามารถเผลอหยิบนำมาเล่นขณะเรียนได้เสมอ ผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องมีส่วนช่วยในการกำกับดูแล เช่น การจัดพื้นที่ส่วนกลางให้เรียนและสังเกตการใช้โทรศัพท์ขณะเรียน หากมีการหยิบนำมาเล่นก็แนะนำให้ตักเตือนทันที เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิที่จะเรียนออนไลน์มากขึ้น
         4. ติดต่อพูดคุยระหว่างบ้าน – โรงเรียน การสานสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างที่บ้านและโรงเรียนในช่วงเรียนออนไลน์นั้นจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อว่าคุณครูและผู้ปกครองจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและหาทางออกร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อสื่อสารข่าวสารของโรงเรียนได้ทันเวลา
         5. เสนอการสนับสนุนด้านการสอน การสนับสนุนการสอนของผู้ปกครองในรูปแบบของการทบทวนให้คำแนะนำ ตรวจเช็คงานที่คุณครูมอบหมายให้กับนักเรียนหรือการจัดตารางให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาด้วยตัวเอง จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น

         จากแนวทางการเรียนแบบ Home School ที่ได้กล่าวไปนั้น เชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือคุณครูและผู้ปกครองที่มีความกังวลในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ การแพร่ระบาดอาจเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้จัดการศึกษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน หากรู้วิธีและแนวคิดที่ถูกต้องเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน

อ้างอิง
Owl Campus. (2564, 20 กรกฎาคม). Home School คืออะไร?. https://owlcampus.com/home-school-program/

Lalimay. (2563, 27 มีนาคม). 7 คำถามที่จะทำให้รู้จักการศึกษาแบบ Homeschool มากขึ้น. Parents One. https://www.parentsone.com/7-questions-about-homeschool/

Sparks, J. (2020, September 14). 5 ways to support online homeschooling through the coronavirus pandemic. The Conversation. https://theconversation.com/5-ways-to-support-online-homeschooling-through-the-coronavirus-pandemic-144147


TAG: #โรคระบาดใหญ่ #COVID-19 #โควิด19 #การจัดการเรียนการสอน #Home School #การเรียนการสอนออนไลน์ #ผู้ปกครอง #ชุมชนแห่งการเรียนรู้