Knowledge

Homeroom เปิดเทอมสร้าง Empowerment ด้วยหลัก Ikigai

Homeroom เปิดเทอมสร้าง Empowerment ด้วยหลัก Ikigai

 2 years ago 5302

เรียบเรียงโดย อาทิตยา ไสยพร

          เปิดเทอมสดใสพบปะครูประจำชั้นคนใหม่ พบปะเพื่อน ๆ หลังจากปิดเทอมใหญ่อย่างยาวนาน เปิดเทอมใหม่นี้แน่นอนว่านักเรียนต้องมีเป้าหมายใหม่ ๆ ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเทอมนี้อยากจะทำเกรดเฉลี่ยให้ดีขึ้น หรือเทอมนี้อยากทำกิจกรรมโรงเรียนให้มากขึ้น คาบ Homeroom คาบแรกคือสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างแรงผลักดันให้นักเรียนคิดและวางแผนเป้าหมายของตัวเองในเทอมนี้

Homeroom คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

          กิจกรรม Homeroom คือกิจกรรมที่คุณครูประจำชั้น คุณครูที่ปรึกษาได้พบปะนักเรียนของตน พร้อมทั้งได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันเพื่อให้เกิดความสนิทสนมมากขึ้น ประกอบกับการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการทำความรู้จักกันระหว่างคุณครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน โดยคุณครูเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองให้นักเรียนมีความกล้าที่จะพูดคุยและแสดงความเป็นตัวเองออกมาเพื่อที่คุณครูได้ทำความรู้จักนักเรียนของตนให้มากขึ้น โดยในคาบ Homeroom นั้น คุณครูสามารถสอดแทรกกิจกรรมเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ หรือกิจกรรมสร้างแรงบันดาลให้นักเรียนพร้อมในการเรียนรู้

Empowerment คืออะไร ทำไมจึงต้องสร้าง Empowerment
          Empowerment คือ การสร้างแรงจูงใจให้เกิดจากภายในของแต่ละบุคคล เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลเหล่านั้น ให้มีความเชื่อมั่นในตนเองและรู้ความต้องการที่แท้จริงของตนเอง เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายของตัวเองให้ไปสู่เป้าหมายได้ การสร้าง Empowerment จะสำเร็จได้ต้องเห็นคุณค่าและความหมายในสิ่งที่ทำ เมื่อทุกคนมี Empowerment จะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองนำมาสู่ความมั่นใจและนำพาตนเองสู่ความสำเร็จได้

Ikigai คืออะไร? และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง?
          Ikigai คือ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ตามจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของตัวเอง และมีองค์ประกอบดังนี้
          1. เริ่มจากการรู้จักสิ่งที่เรารัก (What you love?) สิ่งที่รัก เราต้องรู้จักตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่เรารักนั้นคืออะไร สิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกมีความสุข หรือสิ่งที่เราชอบทำบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่หากเรารู้จักสังเกตมันก็จะเจอและค้นพบนำมาสู่การขยายสิ่งเล็ก ๆ เหล่านั้นให้มันใหญ่ขึ้นได้
          2. เราทุกคนมีความสามารถที่เด่นออกมา ให้กลับมาสังเกตตัวเองว่าสิ่งที่เราทำได้ดีนั้นคืออะไร (What you are good at?) สิ่งที่ถนัด เป็นจุดเด่น จุดแข็งของตัวเอง
          3. สิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของเรานั่นคือการทำสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ (What you can be paid for?) สิ่งที่ทำแล้วได้เงิน เราสามารถทำสิ่งนี้แล้วสามารถก่อให้เกิดรายได้ได้หรือไม่ การดำรงชีวิตสิ่งสำคัญคือสามารถทำสิ่งที่ช่วยให้หาเลี้ยงตัวเองได้
          4. สิ่งสุดท้ายคือการคิดถึงสังคมส่วนร่วม สิ่งที่สังคมต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (What the world needs?) สิ่งที่โลกต้องการ อะไรคือสิ่งที่เราจะสามารถทำแล้วก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมได้

เมื่อเราสามารถเขียนทั้ง 4 อย่างนี้ออกมาได้แล้ว จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เรียกว่า
          1. สิ่งที่เรารักรวมกับสิ่งที่เราทำได้ดี ออกมาเป็นแรงบันดาลใจ (Passion) สิ่งที่เราหลงใหล เป็นสิ่งที่เรามีแรงกระตุ้นและมีความสุขทุกครั้งที่เราได้ทำ เช่น การสะสมสิ่งของ การวาดรูป การถ่ายภาพ
          2. สิ่งที่เราทำได้ดีรวมกับสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ ออกมาเป็นความเชี่ยวชาญ (Profession) ที่นำไปสู่อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ วิชาชีพเฉพาะที่ต้องผ่านการศึกษา เช่น มีความชอบในการสอนจึงเลือกเข้าเรียนคณครุศาสตร์เพื่อจะจบออกมาประกอบวิชาชีพครู
          3. สิ่งที่สามารถก่อให้เกิดรายได้รวมกับสิ่งที่สังคมต้องการ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ออกมาเป็นทักษะหรืองานเพื่อสังคม (Vocation) เป็นงานที่มาในรูปแบบของอาชีพหรืองานทำเพื่อสังคมอาสาสมัคร โดยมุ่งหวังในการยกระดับสังคมให้ดีขึ้นโดยไม่ได้คาดหวังที่ผลตอบแทนในรูปแบบของเงิน เช่น การเป็นวิทยากรรับเชิญตามองค์กรต่าง ๆ
          4. สิ่งที่เรารักรวมกับสิ่งที่โลกต้องการ ออกมาเป็นพันธกิจ (Mission) คือทำสิ่งที่เรารักและก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม เช่น การวาดรูปเพื่อขายแล้วนำเงินมาบริจาคให้กับมูลนิธิต่าง ๆ จะเห็นว่า Ikigai นั้นถ้าเราสามารถเขียนออกมาได้แล้วเราจะสามารถสร้าง Empowerment ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้มีเหมือนกันคือการเห็นคุณค่า รวมถึงความต้องการของตนเองแล้วกำหนดเป็นเป้าหมายของเราออกมา

          ในกิจกรรม Homeroom คาบแรกของการ Back to school จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาจะช่วยเสริมสร้างนักเรียนให้หาเป้าหมายของตัวเองให้พบ พร้อมกับสังเกต และทำความรู้จักนักเรียนให้ได้มากที่สุด เพื่อวางแผนและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนักเรียนให้เริ่มต้นการเรียนอย่างมีความสุขนำไปสู่การค้นพบและการรู้จักตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคต

แหล่งอ้างอิง
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้. (2564). คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรม Homeroom. สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564,จาก http://www.samchukratana.ac.th/main/vichkarn_corner

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548). ภาวะผู้นำ : ทฤษฎีและปฏิบัติ.  5 พฤษภาคม 2564, จาก http://suthep.crru.ac.th

ดร. วรพล หนูนุ่น. (2558). การสร้างพลัง (Empowerment) คืออะไร . 5 พฤษภาคม 2564, จาก https://www.gotoknow.org/posts/8288

Think about wealth. (2561). Ikigai อิคิไก ค้นหาเหตุผลของชีวิต. 5 พฤษภาคม 2564, จาก https://www.thinkaboutwealth.com/ikigai-


TAG: #กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #Homeroom #กิจกรรม Homeroom #ชั่วโมง Homeroom #Ikigai #อิคิไก #Empowerment