Video

EDUCA Cafe Podcast: สร้างเด็กปฐมวัย ด้วย Design Thinking

 3 years ago 2279

EDUCA Podcast ขอพูดเรื่องการสอนเด็กเล็กในมุมของเทรนด์การสอนแนวใหม่ Design Thinking คือการคิดเชิงออกแบบ เป็นการพัฒนาวิธีคิดของเด็กในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในเด็กปฐมวัย สามารถนำมาพัฒนาได้ ผ่านโปรแกรมศิลปะ เพราะการออกแบบและประดิษฐ์ในกิจกรรมนี้ต้องการศักยภาพสมอง ทั้งการรับรู้ ความจำ ความคิด สมาธิการจดจ่อ และทักษะการเคลื่อนไหวจากกระบวนการต่าง ๆ หากได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยพัฒนาให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น


TAG: #EDUCAPodcast #ปฐมวัย #Design Thinking #การออกแบบชั้นเรียน #การคิดเชิงออกแบบ