Knowledge

การนำแนวคิด SLC มาใช้ในห้องเรียน พร้อมภาพประกอบ Infographic

การนำแนวคิด SLC มาใช้ในห้องเรียน พร้อมภาพประกอบ Infographic

 3 years ago 7144

การนำแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC - School as Learning Community มาใช้ในห้องเรียน มีการจัดห้องเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมมือรวมพลังในรูปแบบของ SLC มาฝาก ลงลึกตั้งแต่ระดับชั้น, จำนวนนักเรียนที่จัดกลุ่ม, วิธีการ และตำแหน่งในการนั่งเลยทีเดียว การจัดโต๊ะเรียนแบบนี้ ครูต้องคอยสังเกตผู้เรียนเป็นหลัก สามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มใหม่ได้ ถ้าครูเห็นว่าเด็กเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่กับความสามารถของเขา  

SLC - School as Learning Community

4 สิ่งที่ต้องปรับในห้องเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ SLC (School as Learning Community)


SLC - School as Learning Community

เราอยากให้ความสัมพันธ์ในห้องเรียนเป็นแบบไหน มาดูวิธีสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในห้องเรียนตามแนวคิด SLC (School as Learning Community)

SLC - School as Learning Community

สำหรับคุณครูที่เข้าสังเกตการสอน เมื่อมีการเปิดห้องเรียนตามหลัก SLC

SLC - School as Learning Community

 

ที่มา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครุฯ จุฬาฯ


TAG: #SLC #School as Learning Community #SchoolAsLearningCommunity #โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ #SLCTheSeries #SLC คืออะไร