Knowledge

ถอดบทเรียนจากสิงคโปร์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครูใหญ่ ความสำเร็จที่เกิดจากการออกแบบที่ดี ตอน 1

ถอดบทเรียนจากสิงคโปร์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครูใหญ่ ความสำเร็จที่เกิดจากการออกแบบที่ดี ตอน 1

 3 years ago 3999

แปล: พิศวัสน์ สุวรรณมรรคา
เรียบเรียง: ภรณี ลัคนาภิเศรษฐ์
ภาพ: นัชชา ชัยจิตรเฉลา

          แม้สิงคโปร์จะเป็นเพียงประเทศเล็กๆ ที่เกิดใหม่ ไม่ได้มีประวัติศาสตร์ยาวนานเหมือนหลายๆ ประเทศ แต่เมื่อพูดถึงการศึกษาของที่นี่แล้ว ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์ได้เปลี่ยนระบบการศึกษาของประเทศจากระดับทัดเทียมประเทศกำลังพัฒนา ไปสู่ประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก แน่นอนว่าความสำเร็จทางการศึกษาของสิงคโปร์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หากแต่เกิดจากการวางแผน และออกแบบระบบการพัฒนาผู้นำโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดกรอง การฝึกอบรม และการสนับสนุนที่ดี

ครูใหญ่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในสิงคโปร์
ในสิงคโปร์มีค่านิยมพื้นฐาน 2 ประการ ที่ชี้นำภาวะผู้นำและการพัฒนาครูใหญ่คือ
1. ต้องมีการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากร
การพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรมหลักสูตรต่างๆ และการไปทัศนศึกษาต่างประเทศของครูใหญ่ จะได้รับทุนเต็มจำนวน รวมถึงเงินเดือนและค่าตอบแทนของการฝึกอบรมทั้งหมด
2. ครูใหญ่มีอิสรภาพสูงในการตัดสินใจ
เพราะกระบวนการพัฒนาครูใหญ่ที่นี่ทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ และมีฐานความรู้ที่ทั้งลึกและกว้าง

ระบบการคัดกรองและคัดเลือกครูใหญ่ในสิงคโปร์
          ครูที่ปรารถนาจะเป็นผู้นำของโรงเรียนจะได้รับการคัดเลือกและบ่มเพาะเพื่อเป็นครูใหญ่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่บริหารจัดการโดยผู้นำระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ กว่าจะได้เป็นครูใหญ่ในสิงคโปร์ ครูผู้นั้นต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามเส้นทางความเป็นผู้นำก่อน ซึ่งเส้นทางนี้เป็น 1 ใน 3 เส้นทางสำหรับนักการศึกษาของที่นี่ คือ
1. ความเป็นผู้นำ
2. การสอน
3. การเป็นผู้เชี่ยวชาญ
          จุดเริ่มต้นก่อนจะมาเป็นครูใหญ่ได้นั้น ต้องเริ่มจากการเป็นครูผู้สอนในชั้นเรียนก่อน แล้วจึงเลื่อนระดับเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาหรือหัวหน้าระดับชั้น จากนั้นก็เป็นหัวหน้าแผนก แล้วมาเป็นรองครูใหญ่ สุดท้ายถึงจะได้เป็นครูใหญ่ การค่อยๆ ไต่ระดับจากตำแหน่งครูผู้สอนไปสู่ครูใหญ่ช่วยบ่มเพาะให้ครูใหญ่ทุกคนมีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และสามารถพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังทำให้ครูใหญ่มีทักษะที่จำเป็นในการจัดระเบียบ และจัดการโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ มีทักษะขั้นสูงในการอำนวยความสะดวกในการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง และพัฒนาความรู้ด้านเนื้อหา รวมถึงการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ

ครูใหญ่ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวด
          ครูที่ปรารถนาที่จะเป็นครูใหญ่ และดูมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำโรงเรียนที่เข้มแข็ง จะได้รับทุนเพื่อฝึกอบรม 2 โปรแกรม โดยที่ยังได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนขณะฝึกอบรม

โปรแกรม 1 Management and Leadership Studies - MLS มีระยะเวลา 17 สัปดาห์ เป็นโปรแกรมการบริหารจัดการและการศึกษาภาวะผู้นำ (MLS) สำหรับผู้นำครูที่เป็นหัวหน้าแผนก หัวหน้าระดับชั้นหรือหัวหน้ากลุ่มวิชา โปรแกรมนี้ช่วยเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ครูที่เข้าร่วมอบรมจะได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในประเทศเอเชียแปซิฟิก เพื่อทำความเข้าใจระบบ และความคิดที่ฝังแน่นอยู่ในสิงคโปร์

โปรแกรม 2 Leaders in Education Program - LEP มีระยะเวลา 6 เดือน เป็นโปรแกรมผู้นำในการศึกษา สำหรับรองครูใหญ่ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการคัดกรองมาแล้วว่าเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นครูใหญ่ โปรแกรมนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถคิดเชิงกลยุทธ์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และทำงานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังต้องเป็นผู้นำในโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ (Creative Action) ในโรงเรียนที่ครูใหญ่ของตนเป็นพี่เลี้ยงอีกด้วย พวกเขาจะต้องจินตนาการว่าในอีก 10-15 ปีข้างหน้า โรงเรียนนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไร ทำอย่างไรที่จะเพิ่มมูลค่าให้โรงเรียน และเช่นเดียวกับโปรแกรมแรก ผู้เข้าอบรมจะได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น พัฒนาทักษะในการขับเคลื่อนความท้าทายต่างๆ ในบริบทที่แตกต่างกัน

          จะเห็นได้ว่าครูใหญ่ในสิงคโปร์ได้รับการกลั่นกรอง คัดเลือก และเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวด นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเส้นทางการพัฒนาสู่การเป็นครูใหญ่ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น ยังมีความท้าทายอีกมากมายรออยู่ข้างหน้าที่เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า การเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากแต่เกิดจากการออกแบบวางแผนที่ดีจนประสบความสำเร็จ

อ้างอิง
CIEB. (2016, February 29). Shaping Strong Principals in Singapore: Success by Design. Retrieved September 10, 2020, from https://ncee.org/2016/02/shaping-strong-principals-in-singapore-success-by-design/


TAG: #การจัดการโรงเรียน #ครูใหญ่ #สิงคโปร์