Knowledge

3 สมรรถนะ และ 3 มิติที่โรงเรียนไม่ควรมองข้าม...เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

3 สมรรถนะ และ 3 มิติที่โรงเรียนไม่ควรมองข้าม...เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

 10 months ago 1210

บันทึกโดย นางสาวนัสรีน สาดอาหลี
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

         ผู้นำจะต้องปรับตัวและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองของตนเองให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทีมทำงานที่ต้องทำงานในรูปแบบออนไลน์ โดยเริ่มจากการมองตนเองและประเมินการกระทำของตนเองอย่างตรงไปตรงมา และมุมมองทางความคิดจะเปิดกว้างเมื่อผู้นำมีความกล้าที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก และพยายามรับมือกับสถานการณ์นั้น พร้อมๆ กับการจัดการกับอารมณ์และความท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายองค์กรที่นับวันจะยิ่งมีความซับซ้อนและต้องอาศัยการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

         รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ชีวิตวิถีใหม่ ตามโมเดลของ ดร. พิรุณ ศิริศักดิ์ และทีมจากโรงเรียนราชินีบน ได้ออกแบบไว้นั้น ประกอบไปด้วย
1) สมรรถนะสุขภาพ
2) สมรรถนะดิจิทัล และ
3) สมรรถนะนวัตกรรม

         และยังต้องมีการจัดการใน 3 ด้านนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ได้แก่ เนื้อหาสาระ ที่บูรณาการแบบข้ามศาสตร์ข้ามวิชา กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นวงจรการพัฒนานวัตกรรมสอดแทรกคำถามเชิงปรัชญา และ การประเมินการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ และรวมไปถึงการประเมินคุณภาพนวัตกรรมด้วย ในการบรรยาย ดร. พิรุณ ได้กล่าวถึงการปรับตัวและเปลี่ยนไปเข้าใจบริบทกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

  • เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับเป็นหลักสูตรสมรรถนะ โดยจัดทำหลักสูตรตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน
  • เน้นทักษะและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
  • สร้างตวามตระหนักรู้ในระดับสังคมในทุกมิติของการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ครู
  • ให้ความสำคัญกับการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของสังคม

TAG: #สมรรถนะสุขภาพ #สมรรถนะดิจิทัล #สมรรถนะนวัตกรรม #การจัดการโรงเรียน #ผู้อำนวยการโรงเรียน #หลักสูตรสมรรถนะ #การเรียนรู้ตลอดชัวิต #เทคโนโลยี #นวัตกรรม #ทักษะผู้บริหาร