Knowledge

ครูพร้อม! ความพร้อมของครู คือ...

ครูพร้อม! ความพร้อมของครู คือ...

 2 years ago 3071

เรียบเรียงโดย จิราพร เณรธรณี

          ครูพร้อม! แล้วอะไร คือคำว่า “พร้อม” จากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดอีกครั้ง ส่งผลให้โรงเรียนต้องเลื่อนเปิดเทอมไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความ “พร้อม” ของผู้ปกครอง นักเรียน และโดยเฉพาะครูผู้สอนอย่างพวกเรา

          ครูต้องมีความ “พร้อม” ทุกเมื่อ กล่าวคือ ครูจะต้องมีความพร้อมด้วยศักยภาพ และสมรรถนะ โดยการฝึกฝน และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อาวุธที่สำคัญของครูในยุคปัจจุบันที่นอกเหนือจากองค์ความรู้แล้ว ยังมีทักษะในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น แท็บเล็ต (tablet) โน้ตบุ๊ก (notebook) และคอมพิวเตอร์ (computer) ลำโพง และอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดในระหว่างการเรียนการสอน (โดยเฉพาะเมื่อเป็นรูปแบบออนไลน์) ครูจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยี หรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนว่ามีลักษณะการใช้งานอย่างไร มีลูกเล่นอะไรที่สามารถนำมาใช้ได้ เพราะการเรียนการสอนในออนไลน์ครูไม่สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้อย่างทั่วถึง เหมือนการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ ดังนั้น ที่สำคัญครูต้องออกแบบการเรียนรู้ให้น่าสนใจ สร้างคำถามที่กระตุ้นความคิด และเป็นกิจกรรมที่มีความหมายสำหรับของนักเรียนของเรา และรู้จักโปรแกรมนั้น ๆ มี หรือใช้สัญญาณต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เช่น เสียงเคาะกระดิ่ง สัญญาณการตบมือ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนตื่นตัวเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่องตลอดคาบการเรียนรู้

          หากการสอนในปัจจุบันไม่ได้ต้องการเพียงครูที่มีความรู้ และเข้าใจความสนใจของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังต้องการครูที่ถึงพร้อมด้วยศักยภาพ และสมรรถนะทางเทคโนโลยีอีกด้วย การเรียนการสอนออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายของครู ครูจะต้องมีกลยุทธ์ทำให้นักเรียนตระหนักรู้ว่า การเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนกับครู และเพื่อน ๆ ของเขานั้น แตกต่างจากการที่เขาเรียนรู้ด้วยตนเองจากยูทูป (YouTube) ครูจะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์เป็นการสื่อสารสองทางระหว่างครูกับนักเรียน และท้าทายความคิดของนักเรียน ให้ช่วยกันหาคำตอบร่วมกัน

          ดังนั้น ความพร้อมของครู ก็คือ การเข้าถึงและเข้าใจ “หัวใจในการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่” การใช้คำถามกระตุ้นการเรียนรู้ จัดเตรียมสภาพแวดล้อมแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านหน้าจอของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยกลยุทธ์ที่นำแตกต่างกัน แต่เหนือสิ่งใด ความพร้อมของครูที่มาจากสภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง และแข็งแกร่ง จะทำให้ครูมีพลังที่จะก้าวพ้นอุปสรรค และปัญหาที่ท้าทายนี้ไปด้วยดี

แหล่งอ้างอิง
รักครู. ศธ. เปิดเว็บไซต์ครูพร้อม เด็กและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ ไม่มีการให้คะแนนผ่าน/ไม่ผ่าน. (2563). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/27362/ (สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2564)

THE STANDARD TEAM. สำรวจผลกระทบและอนาคตทางการศึกษาหลังจากนี้ จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการศึกษาโลก. (2564). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://thestandard.co/the-important-change-of-world-education/ (สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2564)

Thai PBS NEWS. ดีเดย์ 17 พ.ค. เปิดเว็บไซต์ "ครูพร้อม" เรียนรู้ก่อนเปิดเทอม. (2564). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://news.thaipbs.or.th/content/304242 (สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2564)

wuttichaiteacher.7 วิธีการเตรียมตัวก่อนสอนออนไลน์. (2564).[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก https://wuttichaiteacher.online/archives/850 (สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2564)


TAG: #ครูพร้อม #การออกแบบการเรียนรู้ #เทคโนโลยี #การใช้สื่อเทคโนโลยี