Knowledge

ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียน

ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียน

 1 year ago 1087

ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี Apple Teacher
นางสาวจิราพร เณรธรณี ผู้เรียบเรียง

 

          ปัจจุบันเนื้อหาความรู้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงใช้ปลายนิ้วจิ้มลงบนหน้าจอ เรื่องราวต่าง ๆ ที่สงสัยก็จะคลี่คลายลง ความสะดวกนี้เกิดขึ้นเพราะความเจริญของเทคโนโลยีเข้ามา แม้ดูเหมือนว่า นักเรียนอาจจะไม่ต้องการครูเพื่อรอการถ่ายทอดความรู้หรือเนื้อหา แต่ในความเป็นจริง ครูยังสามารถมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกการเรียนรู้และเป็นผู้ช่วยผลักดันให้นักเรียนอยากรู้อยากเรียน หากครูท่านใดต้องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน ก็ต้องอาศัยความกล้าในตัวที่จะปรับกระบวนการและพื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่ด้วย

          การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน นับเป็นการเพิ่มโอกาสและพื้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน กล่าวคือ นักเรียนทุกคนมีความแตกต่างกันในการเรียนรู้ ทั้งในวิธีการเรียน ความชื่นชอบ ความถนัด ความสามารถ เป็นต้น และนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่เป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียน จึงต้องใช้เวลาซ้อมและแข่งขัน ทำให้เกิดปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อน การนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปอย่าง iMovie มาใช้ในการเรียนการสอนในห้องจะช่วยให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนย้อนหลังได้ นอกจากนี้ หากมีนักเรียนที่เรียนไม่เข้าใจในห้องก็สามารถย้อนกลับมาดูคลิปการสอนได้ด้วยเช่นกัน

          พร้อมกันนั้น ครูยังสามารถเข้าถึงและเข้าใจนักเรียนมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ บทบาทของครูจึงเป็นการช่วยเหลือนักเรียนและเตรียมความพร้อมในการออกแบบกิจกรรม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ เมื่อนักเรียนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ครูก็จะอธิบายในประเด็นที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นจากความอยากรู้ของนักเรียน และครูก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้นั้น ๆ ในเวลาที่นักเรียนต้องการ ดังนั้น ความจำและความเข้าใจที่มาจากความอยากรู้ภายในจึงเกิดขึ้นและมีความคงทนมากกว่าการบังคับให้จำหรือเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ

          นอกจากนี้ เทคโนโลยียังช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นจากลูกเล่นต่าง ๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว เสียง ปฏิกิริยาตอบกลับของโปรแกรม ฯลฯ อย่างในแอปพลิเคชัน FizziQ เป็นแอปพลิเคชันที่นำมาสร้างบทเรียนได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจง่าย นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องที่เป็นนามธรรมได้จากการแปลงข้อมูลให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบันเป็นเรื่องที่ธรรมดา แต่จะพิเศษขึ้นมาเมื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับกิจกรรมให้น่าสนใจและดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้

          การดึงดูดความสนใจของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันอาจจะง่ายขึ้นหากครูร่วมกันคิดหรือสร้างเป็นทีมสอนเพื่อออกแบบแผนฯ และกิจกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียน และการสำรวจและนำสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบแผน ฯ และกิจกรรมเพื่อช่วยให้นักเรียนตระหนักว่าการเรียนรู้ของพวกเขามีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาได้จริง และสิ่งสำคัญของการเรียนรู้คือ การวัดและประเมินที่นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินการเรียนรู้ของพวกเขาด้วยตัวเองเช่นกัน

Apple Teacher คือโปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพฟรี เข้าร่วมที่ education.apple.com
EDUCA 2022 หัวข้อ ครูกล้า นักเรียนก้าว: เมื่อครูกล้าคิด กล้าทำ กล้านำตัวเอง ทำให้นักเรียนก้าวสู่การเรียนรู้ https://event.educathai.com/educa2022/online-workshop/2890


TAG: #Apple #Apple Teacher #เทคโนโลยี #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #AppleTeacher