Knowledge

7 ประเด็น นวัตกรรมทางการศึกษาใน EDUCA

7 ประเด็น นวัตกรรมทางการศึกษาใน EDUCA

 5 years ago 7502
นวัตกรรมทางการศึกษาใน EDUCA 2018 เพื่อร่วมเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เพื่อพัฒนามุมมองและศักยภาพของคุณครูให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในโลก disruptive
 1. นวัตกรรมเชิงโครงสร้างการจัดการศึกษา
  นวัตกรรมการพัฒนาการศึกษาโดยการสนับสนุนการทำงานของคุณครู ผ่านการเสริมพลังการทำงานร่วมกันทั้งในโรงเรียน หน่วยงานภายนอก รวมทั้งอาสาสมัคร จะสามารถพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างไร นวัตกรรมเชิงโครงสร้างการจัดการศึกษา
 2. นวัตกรรมหลักสูตร
  หลักสูตรแบบไหนที่จะสนับสนุนให้นักเรียนเติบโตได้เต็มศักยภาพบนความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อปัจจุบันและอนาคต นวัตกรรมหลักสูตร
 3. นวัตกรรมด้านกระบวนการสอน
  กระบวนการสอนแบบใหม่ จะช่วยให้คุณครูจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีปสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร นวัตกรรมด้านกระบวนการสอน
 4. นวัตกรรมด้านเนื้อหา
  เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื้อหาใหม่อะไรบ้างที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ และครูจะมีวิธีการนำเสนอเนื้อหาเหล่านั้นได้อย่างไร นวัตกรรมด้านเนื้อหา
 5. นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
  เตรียมพร้อมให้นักเรียนพร้อมต่อการใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่เนื้อหาแต่สื่อก็เป็นส่วนสำคัญให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้สู่การนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
 6. นวัตกรรมการใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
  เมื่อโลกดิจิทัลสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ไปอย่างรวดเร็ว ครูจะใช้โอกาสนี้นำสื่อดิจิทัลมาจัดการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง นวัตกรรมการใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
 7. นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในการเรียนรู้
  เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียน ครูจะใช้พื้นที่ไหนสร้างการเรียนรู้ได้บ้าง และจะมีวิธีใดที่ช่วยในการสนับสนุุนบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้เต็มประสิทธิภาพ นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในการเรียนรู้
บทความนี้สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

TAG: #นวัตกรรมทางการศึกษา #นวัตกรรม #Disruptive #การจัดการศึกษา #หลักสูตร #กระบวนการสอน #การใช้สื่อ #พื้นที่ในการเรียนรู้ #Educa #การศึกษา #Nia