Knowledge

เพียงแค่คุณครูใช้คำพูดเชิงบวก ก็สามารถสร้างให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง ครบ 100% ได้

เพียงแค่คุณครูใช้คำพูดเชิงบวก ก็สามารถสร้างให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง ครบ 100% ได้

 3 years ago 4708

ผู้เขียน: ครูฐาปนีย์ ดวงฉายจรัสไชย ครูจากโครงการ Teach for Thailand
ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ

ปรบมือ 5 ครั้ง (แปะ แปะ แปะแปะแปะ)
ปรบให้ดังกว่านี้ (แปะ! แปะ! แปะแปะแปะ!)
ปรบมือ 5 ที (แปะ แปะ แปะแปะแปะ)
ปรบอีกทีให้เหมือนเดิม (แปะ แปะ แปะแปะแปะ)

          นี่คงเป็นคำพูดที่ทุกคนเคยได้ยินอย่างแน่นอน และเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดจะใช้เพื่อเรียกให้ผู้ฟังทุกคนกลับมาอยู่ที่ตัวเองหรือผู้พูด สิ่งนี้ คงเป็นสิ่งที่คุณครูทุกคนคาดหวังว่าเวลาที่สอนหรือทำกิจกรรมอยู่ในห้องเรียน นักเรียนทุกคนก็กำลังฟัง ปฏิบัติตาม หรือมีส่วนร่วมอยู่ ซึ่งความคาดหวังนี้จะสามารถทำให้เป็นจริงได้ หากคุณครูนำเทคนิค 100% ไปใช้ให้เกิดขึ้นในห้องเรียน

“ครูกำลังเห็นนักเรียนมอง และส่งยิ้มให้ครูอยู่”
“ตอนนี้มีนักเรียน 40% กำลังมอง และยิ้มกว้างมาให้ครูแล้ว ครูรอให้ครบทุกคนอยู่นะ”
“อ้า ตอนนี้ถึง 80% แล้ว เยี่ยมมากๆ เลย เราทุกคนจะได้เรียนรู้ และเข้าใจไปพร้อมกันนะ”
“ตอนนี้ครบ 100% แล้ว นักเรียนทุกคนกำลังมอง และยิ้มกว้างมาให้ครูแล้ว”

          ข้อความข้างต้นนี้ เป็นตัวอย่างของการนำเทคนิค 100% ไปใช้ โดยลักษณะสำคัญของเทคนิคนี้เลย คือ
(1) คุณครูพูดสื่อสารอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คุณครูคาดหวังให้นักเรียนทำ อย่างในข้อความ ‘ครูกำลังเห็นนักเรียนมองและยิ้มให้ครูอยู่’ นั่นเอง
(2) คุณครูมีความเชื่อมั่นในตัวนักเรียน และรอให้พฤติกรรมนั้นๆ เกิดขึ้นได้ครบ 100% จริงๆ
(3) คุณครูใช้คำพูดในเชิงบวกเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าคุณครูกำลังต้องการให้พวกเขาทำอะไร ยกตัวอย่าง การที่คุณครูพูดถึงจำนวนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว แทนที่จะพูดถึงจำนวนของพฤติกรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
(4) คุณครูคอยสื่อสารถึงความสำคัญของการรอให้ครบ 100% อย่างในตัวอย่างที่คุณครูพูดว่า ‘เราทุกคนจะได้เรียนรู้และเข้าใจไปพร้อมกันนะ’

          ผลกระทบที่สำคัญของเทคนิค 100% นี้เลยคือ คุณครูกำลังแสดงให้นักเรียนเห็นว่าคุณครูใส่ใจทุกคนนะ คุณครูกำลังมองอยู่ และจะไม่ปล่อยปละละเลยให้นักเรียนทำพฤติกรรมที่ครูไม่ได้คาดหวัง ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกให้นักเรียนมีการตอบสนองต่อพฤติกรรมที่คุณครูคาดหวังมากขึ้น ไวขึ้น และสุดท้ายแล้วอาจจะทำให้นักเรียนในห้องเรียนของคุณครูแสดงพฤติกรรมที่พร้อมต่อการเรียนรู้อยู่ 100% อยู่เสมอเลยก็เป็นได้

อ้างอิง:
Technique 36: 100 Percent. (n.d.). Retrieved April 3, 2020, from https://834194315700191983.weebly.com/technique-36-100-percent.html

Articles. (n.d.). Retrieved April 3, 2020, from https://www.responsiveclassroom.org/want-positive-behavior-use-positive-language


TAG: #จิตวิทยาการเรียนรู้ #การสื่อสารเชิงบวก #การสื่อสาร