Knowledge

สร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยแอป Pages และ Live Photos บน iPad

สร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยแอป Pages และ Live Photos บน iPad

 11 months ago 1958

บันทึกโดย นางสาววัลลภาภรณ์ พานทอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเรียนรู้ในหัวข้อนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 stations ด้วยกัน ได้แก่

1. การเรียนรู้การใช้ Graphic template บนแอป Pages
          ก่อนเริ่มเรียนจะมีการบอกประโยชน์ของแอปที่สามารถใช้ในการดึงดูดความสนใจของเด็ก สร้างชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้ด้วยแอป Pages ทำให้รู้สึกว่า อยากจะรู้วิธีการใช้เพื่อนำไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต จากนั้นจะมี template ให้ผู้เข้าร่วมได้ลองเลือกทำตามความสนใจของตนเอง โดยผู้เขียนได้เลือกแผนภาพเวนน์ของรูปสี่เหลี่ยมแบบต่าง ๆ ระหว่างที่ทำจะมีการแนะนำเทคนิคในการควบคุมเด็กระหว่างการสอนโดยใช้ iPad เช่น การกำหนดระยะเวลาในการทำชิ้นงานและระยะเวลาในการเล่น ถ้าเด็กทำไม่เสร็จก็สามารถนำกลับไปทำต่อได้ แต่ครูต้องตรวจสอบความคืบหน้าด้วย เป็นต้น ซึ่งรู้สึกประทับใจมาก เพราะระหว่างที่ทำก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมที่สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนจริงได้

EDUCA Roadshow 2023 Learning and Teaching with iPad

2. การบันทึกการเคลื่อนไหวและการแสดงออกผ่าน Live Photos
          เมื่อถึง station นี้ รู้สึก Wow! มาก เพราะไม่คิดว่า Live Photos จะสามารถนำมาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนได้ คิดแค่ว่าสามารถใช้ถ่ายรูปแล้วเคลื่อนไหวได้เท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายวิชา เช่น วิชาเคมี สามารถให้นักเรียนถ่ายรูปขณะที่สารกำลังเปลี่ยนสีได้ ในวิชาพละสามารถให้นักเรียนถ่ายรูปการชู้ตบาสที่ถูกวิธีเพื่อนำไปฝึกซ้อมได้ เป็นต้น ส่วนที่ชอบของ station นี้คือมี prop ให้ถ่ายรูป และได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่นั่งด้านข้างเพราะสลับกันถ่ายรูป กลายเป็นว่าได้รู้จักเพื่อนในคณะเพิ่มอีกคนหนึ่ง

EDUCA Roadshow 2023 Learning and Teaching with iPad

3. การสร้างหน้าหนังสือจาก Pages
          สำหรับ station สุดท้ายจะเป็นการสร้างหน้าหนังสือจากแอป Pages ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ด้วยการให้เด็กสร้างแฟ้มสะสมผลงานตลอดภาคเรียน โดยครูสามารถเก็บคะแนนจากผลงานในส่วนนี้ได้ จาก template ที่ให้มาลองทำจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด ให้เลือกมา 1 หน้าแล้วสร้างคำศัพท์ที่ต้องการ (สนุกมาก)
          ตอนเข้าไปในห้องจะเห็นว่ามีทั้งที่สำหรับให้นั่งและที่สำหรับให้ยืน ซึ่งทางวิทยากรได้บอกว่าเป็นการจำลองกิจกรรมจากห้องเรียนจริง ที่เด็กมีความหลากหลายทางการเรียนรู้ บางคนอาจเรียนรู้ได้ดีเมื่อนั่ง แต่บางคนอาจเรียนรู้ได้ดีเมื่อยืนตามพหุปัญญาของเด็ก ชอบความแจกไอแพดให้คนละเครื่องแล้วให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำและสัมผัสด้วยตนเอง วิทยากรทุกคนสอนละเอียดมาก ไปทีละขั้นตอน รอคนที่ช้ากว่าแล้วไปพร้อมกัน ในส่วนนี้ประทับใจมาก 💖 ในภาพรวมถือเป็นการเปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้กับแอปที่่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ รวมทั้งเปลี่ยนมุมมองของการใช้ iPad สอน ว่าลดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน แต่เป็นการเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างมาก และสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคตอันใกล้ได้อย่างแน่นอน

EDUCA Roadshow 2023 Learning and Teaching with iPad


TAG: #EDUCARoadshow2023 #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #IPad #AppleTeacher