Knowledge

บันได 5 ขั้นสู่การผสานบทบาทครูและนักเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้

บันได 5 ขั้นสู่การผสานบทบาทครูและนักเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้

 8 months ago 4546

วรเชษฐ แซ่เจีย

         ปฏิเสธไม่ได้ว่าครูเองยังคงออกแบบบทเรียนแบบเน้นครูเป็นศูนย์กลางด้วยความมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามเนื้อหาและกิจกรรมที่เตรียมไว้ แนวโน้มการจัดการศึกษาปัจจุบันให้ความสำคัญกับบทบาทการเรียนรู้กับนักเรียนในฐานะผู้ลงมือสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง หากคุณครูลองนำโมเดลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (learning-based model) มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน

5 ขั้นตอนผสมผสานการจัดการเรียนรู้ ทั้งครูและนักเรียนร่วมมือกัน ทำให้บทเรียนมีความน่าสนใจ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก และเกิดการเรียนรู้ที่คงทนมากขึ้น

1. เริ่มด้วยคำถามชวนคิด
คำถามนี้ควรสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามหน้าข่าวหรือใกล้ตัวนักเรียน และต้องใช้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องหรือที่เคยเรียนมาแล้วในการตอบ และคงดีไม่น้อยหากเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งคำถามในช่วงนี้ด้วย
2. เติมฐานความรู้ให้แน่น
ครูสามารถบรรยาย สรุปความรู้ หรือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนพร้อมจะเรียนรู้และทำกิจกรรมอื่นต่อไป
3. ส่งเสริมให้ค้นข้อมูลเพิ่ม
เมื่อมีความรู้พื้นฐานเพียงพอแล้ว ครูจึงมอบหมายภาระงานให้นักเรียนค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นมุมมองที่แตกต่าง และ/หรือ เพิ่มเติม ก่อนแชร์กับเพื่อนและครู
4. ให้ฟีดแบ็กหลากหลายแบบ
ครูมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลเสริมหรือตั้งคำถามต่อยอดจากสิ่งที่นักเรียนค้นพบเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนกระบวนการทำงานและข้อมูลที่ค้นพบมาไปด้วยกัน โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขสิ่งที่นักเรียนนำเสนอ
5. สร้างวัฒนธรรม "เราทำด้วยกัน"
เมื่อทำ 4 ขั้นตอนแรกนี้บ่อยครั้ง ทั้งครูและนักเรียนต่างก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้ให้กันและกัน คือเพิ่มบทบาทผู้เรียนในการเป็นผู้แสดงหลักในการเรียนรู้ และทำให้นักเรียนรู้สึกมั่นใจในการเรียนรู้ของตนเองด้วย

อ้างอิง
Blending Direct Instruction and Inquiry-Based Learning McDowell https://www.edutopia.org/article/blending-direct-instruction-inquiry-based-learning


TAG: #การจัดการเรียนรู้ #การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง #Learning-based model #ครูเป็นศูนย์กลาง #นักเรียนเป็นศูนย์กลาง #การจัดการเรียนรู้แบบครูเป็นศูนย์กลาง #การจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #Teacher-centered method #Student-centered method