Knowledge

สอนเด็กมีกระบวนการคิด (Thinking Process) สร้างนักคิดดิจิทัล

สอนเด็กมีกระบวนการคิด (Thinking Process) สร้างนักคิดดิจิทัล

 4 years ago 5623

ในยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว จำเป็นที่จะต้องปลูกฝังแนวคิดของคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ แก้ปัญหาความท้าทายต่างๆ ที่ซับซ้อน กระบวนการคิดวิเคราะห์ เข้ามามีบทบาทมาก ฝึกให้คิดเป็นระบบ มีขั้นตอน เข้าใจลำดับ เชื่อมโยงปัญหา จนเห็นแนวทางแก้ปัญหา
กระบวนการคิด (Thinking process) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน สามารถนำมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหา อย่างสร้างสรรค์ สร้างสมรรถนะให้กับเด็กไทยสู่โลกดิจิทัล การสอนให้เด็กๆ มีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยง แยกแยะ พัฒนาความคิด ยิ่งสอนเยอะ ยิ่งเป็นทักษะการคิดติดตัวตลอดชีวิต

4 กระบวนการคิด สร้างนักคิดดิจิทัล
1. รู้ และเข้าใจกระบวนการคิดต่างๆ
2. ออกแบบขั้นตอน
3. ทดลองทำจริง
4. คิดแก้ปัญหา

ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Museum) – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีนิทรรศการกิจกรรมเสริมความรู้ นิทรรศการหมุนเวียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใครๆ ก็ไปได้ เพื่อฝึกกระบวนการคิดต่างๆ มากมาย

บทความนี้สนับสนุนโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)


TAG: #กระบวนการคิด #Thinking Process #นักคิดดิจิทัล #อพวช #Nsm #ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 #ทักษะศตวรรษที่21