Knowledge

ส่องนโยบายโรงเรียนต่างประเทศ ช่วยเด็กรักษาสุขภาพใจยามเกิดโรคระบาด

ส่องนโยบายโรงเรียนต่างประเทศ ช่วยเด็กรักษาสุขภาพใจยามเกิดโรคระบาด

 3 years ago 2834

แปลและเรียบเรียง: ภรณี ลัคนาภิเศรษฐ์

          แม้หลายประเทศจะเริ่มทยอยฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงไปบ้างแล้ว แต่จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราอยู่กับสถานการณ์การระบาดนานๆ เข้า สภาพจิตใจของเราอาจไม่ได้เข้มแข็งมากเท่าเดิม นักเรียนทั่วโลกต้องเปลี่ยนมาเรียนรู้แบบออนไลน์แทน ไหนจะการดำเนินชีวิตที่อาจไม่ได้มีอิสระมากเท่าแต่ก่อน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพจิตของนักเรียนในสถานการณ์เช่นนี้โรงเรียนในแต่ละประเทศจะมีแนวทางช่วยเหลือนักเรียนรักษาใจให้ผ่านช่วงวิกฤตไปได้อย่างไร
          สุขภาพจิตและการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (SEL) ของนักเรียนในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสเป็นประเด็นที่ประเทศชั้นนำหลายประเทศให้ความสำคัญอย่างมาก และกำลังเพิ่มช่องทางให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ประเทศเหล่านี้ทำแบ่งออกเป็น 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ
อันดับแรก เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาในโรงเรียน
ประเทศสิงคโปร์มีการจ้างเจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นสำหรับโรงเรียนทุกแห่ง
ประเทศญี่ปุ่นก็กำหนดให้เพิ่มจำนวนนักสังคมสงเคราะห์ และผู้ให้คำปรึกษากับทางโรงเรียนตามความต้องการพื้นฐาน
อันดับสอง พัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนนักเรียน
ประเทศเกาหลีกำลังพัฒนาโครงการให้คำปรึกษาแห่งชาติสำหรับนักเรียนที่มีความเปราะบาง
ส่วนที่สิงคโปร์กำลังพัฒนาโครงการเพื่อนให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรคุณลักษณะและความเป็นพลเมืองที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดีในโลกไซเบอร์ (Cyber wellness)
อันดับสาม พัฒนาทรัพยากรสำหรับครูและผู้ปกครองเพื่อใช้สนับสนุนนักเรียน
รัฐบริติชโคลัมเบียได้สร้างโครงการ We Well-being แบบเสมือนจริงที่มีทรัพยากรหลักสูตรต่างๆ ให้นักการศึกษาไว้ใช้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะ SEL นอกจากนี้ ยังพัฒนาโครงการกลยุทธ์รับมือความวิตกกังวลในชีวิตประจำวันสำหรับนักการศึกษา (EASE) สำหรับผู้ปกครองและผู้ให้การดูแลเด็กที่ประสบกับความกังวลและความโดดเดี่ยว

          เพราะสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียนคือปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่นำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีของพวกเขา จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ทั้งโรงเรียน ครู บุคลากรฝ่ายต่างๆ รวมถึงผู้ปกครองที่ต้องผสานความร่วมมือกันเป็นทีม ให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่ในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ปกติ เพื่อให้การเรียนรู้ของพวกเขาดำเนินไปได้ดีที่สุด

อ้างอิง
NCEE1. (2021, January 07). Expanding Mental Health and Social and Emotional Learning (SEL) Supports for Students. Retrieved February 02, 2021, from https://ncee.org/2020/12/teachers-of-the-future-meeting-the-needs-of-21st-century-learners/


TAG: #COVID19 #โควิด19 #การจัดการชั้นเรียน #SEL #การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม #สุขภาพจิตที่ดี #โรคระบาดใหญ่ #Social Emotional Learning #การจัดการเรียนการสอนต่างประเทศ